Opzet onderzoek 5G Game (Thought-o-gram)


English

Inducement and goal

Fontys HRM & P as partner within the Games4Therapy project has the role of conducting as a research organ. Within the project the development of the 5G game reached the stage of being deployable in reallife therapy scenario?s. This game is based on the similarly named 5G methodology that is already commonly used in cognitive behavioural therapy. The goal of the 5G game is to make the filling in of the 5G diary more appealing and intuitive for adolescents in therapy.

Through a pilot program, where the application will be used and tested in real therapy scenario?s, we will focus on gathering data on the experiences of its users. Besides the personal experiences we also focus on gathering insight on how the practicioners view the 5G game and how willing they are to use said game in their day to day practice.

Research design and framework.

The general approach for gathering data will be through an explorative pilot program with a pre-/post design. During the testing period of around 3 months, participating therapists and clients will use the ?Thought-o-gram? gathering tool as part of their regular therapy. The Thought-o-gram gathering tool will partially replace the regular paper forms of the 5G diary for a couple of sessions and tries to enable a more interactive and playful manner for the client and the therapist to conduct their session.

Research questions:

  1. What is the willingness of the therapists to use the Thought-o-gram gatheringtool in their own therapy sessions? The primary purpose is to chart their expectations ?in regards to using the tool and their initial experiences while using it.
  2. What are the experiences of adolescents with externalising behavioural disorders when using the Thought-o-gram application?

In order to answer the above mentioned questions 4 separate studies have been conducted, each focusing on trying to answer a different aspect of.

Study 1: TARS questionnaire for practicioners

The first study tries to chart the willingness of the therapists for using the Thought-o-gramm application in their regular practices. The participating therapists have yet to use the tool in their regular practice whilest recieving the TARS questionnaire.

In an introduction session the most recent version of the application was showcased and thoroughly explained, as well as the research methodology and expectations towards the therapists. After the session the participants were contacted by mail with an invitation to participate in an online questionnaire based on the Technology Acceptance Readiness Scale (TARS). The TARS measures 4 different constructs (coherence, ?cognitive participation, collective action and monitoring) divided over 31 different items.

Study 2: Interviews with mental-healthcare professionals (focus-groups)

At each of the participating mental-healthcare organisations a focus-group was organised for the participating therapists. The primary goal of these sessions was to delve deeper in the same subjects as from study 1, but with a more qualitative approach. Also new subjects were discussed to reveal the underlying reasoning for using (or not using) games, eHealth and applications in therapy.

These new subjects specifically touched the participants own user-experiences with the thought-o-gram application. The participants were also given the opportunity to briefly experiment with the application, afterwards they were asked to share their first impressions and experiences in the group.

Study 3: Questionnaire user-experience clients

During study 3 the primary goal was to chart the experiences of the user (the adolescents) themselves. Previous studies focused mostly the experiences and expectations from a therapeutic viewpoint. The research question ?What are the experiences of adolescents with externalising behavioural disorders when using the Thought-o-gram application?? acts as the primary focal point.

During the research period a number of adolescents have used the Thought-o-gram gathering tool as well as filled in a questionnaire. The questionnaire asks the user questions related to user friendliness,? experienced effectivity and motivation to use the application. They filled in the questionnaire after they used the 5G tool for the first time and a second time after they have used the application 2-3 times.

Study 4: Interview userexperience therapist

The last study of the research program involved an interview with one of the therapists that used the Thought-o-gram gatheringtool with clients during therapy.

Initially during the interview similar topics were addressed as in study 2, only this time the emphasis was on the actual experiences rather than expectations. The goal of the interview was to explore the impressions and experiences of the therapist after they had used the tool.

In the next post, the experiences from the researchers will be discussed while conducting their research.


Nederlands

Aanleiding en doel

Fontys heeft mede als rol binnen het project om als onderzoek orgaan te fungeren. Vanuit het project is de 5G game verder ontwikkeld tot een inzetbare versie voor in therapie. Deze game is ontwikkeld op basis van het 5G schema, dat veelvuldig wordt toegepast in het kader van cognitieve gedragstherapie. Het doel van de 5G game is om het invullen van het 5G schema voor de cli?nt aantrekkelijker en meer intu?tief te maken en om op een speelse wijze het gesprek over de 5G?s en met name ?de helpende gedachten? op gang te helpen.

Aan de hand van een pilot wordt er onderzocht wat de ervaringen zijn van jongeren met externaliserende problematiek met betrekking tot het gebruik van de 5G game als onderdeel van het reguliere behandeling. Daarnaast willen we inzicht krijgen in hoeverre behandelaren bereid zijn om de 5G game in te zetten in hun dagelijkse behandelpraktijk. Met deze studie verkrijgt de GGzE en Mondriaan als deelnemende GGz instanties inzicht in de mogelijke bijdrage van de 5G game aan het vergroten van de motivatie van jongeren met externaliserende problematiek.

Opzet en onderzoeksdesign

Het onderzoek betreft een explorerend pilot onderzoek met een pre-/post design. Tijdens de testperiode van ca. drie maanden maken deelnemende behandelaren en cli?nten gebruik van de ?Thought-o-gram? verzameltool als onderdeel van de reguliere therapie. De Thought-o-gram verzameltool vervangt in een aantal sessies het papieren invulformulier voor het 5G schema en brengt daarmee ook op speelse wijze het gesprek tussen behandelaar en cli?nt op gang.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is de bereidheid van behandelaren om de Thought-o-gram verzameltool in te zetten in hun behandelingen? Het gaat hierbij vooral om hun verwachtingen omtrent de applicatie en hun eerste ervaringen met de tool.
  2. Wat zijn ervaringen van jongeren met externaliserende (gedrags-)problemen met het gebruik van de Thought-o-gram verzameltool?

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn in totaliteit 4 deelstudies uitgevoerd die elk op een apart facet van de onderzoeksvragen antwoord proberen te geven.

Deelstudie 1: TARS Vragenlijst voor behandelaren

De eerste deelstudie heeft als doel om in kaart te brengen wat de bereidheid tot het inzetten van de Though-o-gram applicatie in hun werkzaamheden. De deelnemende behandelaren hebben bij de afname nog niet gewerkt met de tool.

In een kennismakingssessie zijn onder meer de meest recente versie van de ?Thought-o-gram? uitgelegd alsmede het doel en de opzet van het onderzoek en de verwachtingen richting de behandelaren. Na deze sessie kregen de deelnemers per mail een uitnodiging om online de vragenlijst in te vullen die gebaseerd is op de Technology Acceptance Readiness Scale (TARS). De TARS meet op basis van 31 items verdeeld over 4 constructen (gedeelde betekenis, meedenken, daadwerkelijk gebruik en terugkijken en leren) de welwillendheid van de behandelaren om applicaties zoals de Thought-o-gram in te zetten.

Deelstudie 2: Interviews GGZ behandelaren (focusgroepen)

Bij elk van de deelnemende organisaties is een focusgroep gehouden. Het primaire doel van deze interviews was om met de behandelaren dieper op de onderwerpen van deelstudie 1 in te gaan. Daarnaast werden ook een aantal aanvullende thema?s aangekaart om zo de onderliggende beweegredenen van de behandelaren bij het gebruik van games en applicaties te achterhalen.

De aanvullende thema?s gingen specifiek in op de eerste eigen gebruikservaringen van de Thought-o-gram applicatie. De behandelaren kregen hierbij dan ook de mogelijkheid om eerst kort zelf aan de slag te gaan met de applicatie, daarna werden ze gevraagd hun impressie en ervaringen te delen in de groep.

Deelstudie 3: Vragenlijst gebruikservaring cli?nten

Tijdens deze deelstudie stond de ervaring van de cli?nt zelf centraal. De voorafgaande (deel) studies benoemde vooral de ervaringen en verwachtingen vanuit de therapeutische ooghoek. De vraag: ?Wat zijn de ervaringen van jongeren met externaliserende (gedrags-)problemen met het gebruik van de Thought-o-gram verzameltool?? speelt een leidende rol in deze studie.

Gedurende de testperiode hebben een aantal jongeren zowel gebruik gemaakt van de Thought-o-gram verzameltool als de vragenlijsten ingevuld. Bij hen is een vragenlijst afgenomen gericht op hun ervaringen m.b.t. de deelaspecten gebruiksgemak, ervaren effectiviteit en motivatie. Zij vulden die vragenlijst in nadat zij de 5G voor het eerst hadden gebruikt en ook nogmaals na een? tweede of derde keer te hebben gebruikt.

Deelstudie 4: Interview gebruikservaring behandelaar

De laatste uitgevoerde deelstudie van het onderzoek betreft een interview met ??n behandelaar die tijdens de therapie gewerkt heeft met het 5G schema en daarnaast ook de Thought-o-gram verzameltool heeft gebruikt bij jongeren.

Tijdens het interview wordt er in eerste instantie ingehaakt op vergelijkbare topics zoals dit ook bij deelstudie 2 het geval is, maar nu meer gericht op de feitelijke ervaringen dan op verwachtingen. Het doel van dit interview was om met de behandelaar in te gaan op diens ervaringen met de tool en de ervaren opbrengsten voor de behandelaar, de jongeren en de behandeling.

In de volgende post worden de ervaringen besproken van de daadwerkelijke uitvoer van de onderzoeken.